Algemene voorwaarden Kim’s hart voor de Zorg

ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1 Algemeen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden
 2. Zorgovereenkomst: Overeenkomst waarin de ene partij aan de andere zorg verleent tegen een van tevoren afgesproken tarief.
 3. Zorgaanbieder: Kim’s hart voor de Zorg: Rechtsgeldig vertegenwoordigd door M.A.J.L. Hopman en K. Hopman – Oggel.
 4. Opdrachtnemer: de Zorgaanbieder als omschreven in artikel 1 lid 3 van de algemene voorwaarden;
 5. Opdrachtgever: degene die de opdracht verstrekt aan de opdrachtnemer
 6. Klant(en): bestaande en toekomstige zorgvrager(s), die een Indicatie heeft/hebben en die een Zorgovereenkomst heeft/hebben met de Zorgaanbieder;
 7. Indicatie: een recht of een aanspraak op Zorg in natura;
 8. Opdracht: een door Opdrachtnemer van de klant(en) aanvaard aanbod van opdracht. Een aanbod van opdracht kan mondeling of schriftelijk worden verstrekt en/of worden aanvaard dan wel worden geweigerd. Indien een aanbod van opdracht wordt aanvaard zal deze binnen 48 uur schriftelijk worden vastgelegd in een daartoe strekkende Zorgovereenkomst van opdracht.
 9. Zorg in natura: de door Opdrachtnemer ten behoeve van de Klant(en) te verrichten diensten welke kunnen bestaan uit persoonlijke verzorging, huishoudelijke verzorging (PGB WLZ of particuliere zorg), verpleging, gespecialiseerde verpleging, zijnde alle extramurale vormen van zorg in natura die niet door de Klant(en) worden vergoed (waaronder Persoons Gebonden Budget).
 10. Schriftelijk: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de huidige stand van de techniek in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 2 Werkingssfeer

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer, opdrachtgever en klant(en). Wijzigingen in deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien deze door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 2. De toepasselijkheid algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 4. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien deze vooraf schriftelijk zijn overeengekomen door opdrachtnemer en Opdrachtgever.
 5. Deze algemene voorwaarden kunnen op enig moment worden gewijzigd dan wel worden aangevuld. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden vervolgens ook ten aanzien van al gesloten zorgovereenkomsten, met inachtneming van een termijn van een maand na schriftelijke bekendmaking van deze wijziging.

Artikel 3 Verplichtingen

 1. De opdrachtnemer draagt zorg voor het voldoen aan wettelijke eisen, te weten de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.
 2. De Opdrachtnemer werkzaam is op het gebied van zorg.
 3. De Opdrachtgever zorg door Opdrachtnemer wil laten verzorgen door het overeenkomen van een daartoe strekkende zorgovereenkomst van opdracht.
 4. De Opdrachtgever zal Opdrachtnemer in staat stellen de overeengekomen zorg te verlenen, door al hetgeen in dat kader redelijkerwijze van Opdrachtgever kan worden verlangd, te doen.
 5. De Opdrachtnemer bereid en in staat is deze zorg in natura te verlenen.
 6. De partijen uitdrukkelijk noch beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW noch een fictieve dienstbetrekking tot stand wensen te laten komen en uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een Zorgovereenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW.
 7. De Opdrachtgever/klanten en opdrachtnemer een Zorgovereenkomst van opdracht aangaan ter regeling van de daadwerkelijke verlening van de zorg.
 8. De Opdrachtnemer in praktische zin zelfstandig de feitelijke zorg in natura verleent aan de Klant en een eigen verantwoordelijkheid heeft op basis van de Wkkgz en vanuit die rol zelf altijd verantwoordelijk is voor- en aanspreekbaar zal zijn op zijn of haar professionele handelen in de praktijk.
 9. dat het Opdrachtnemer uitdrukkelijk vrijstaat om ook voor derden werkzaam te zijn.
 10. dat deze samenwerkingsvorm voor het verrichten van extramurale zorgdiensten in natura is beoordeeld en goedgekeurd door de Ministeries van Financien en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
 11. Bij Opdrachtnemer is een klachtenprocedure overeenkomstig de Wkkgz van kracht. In geval de klant klachten heeft over de uitvoering van de Zorg in natura en deze niet in onderling overleg tussen Opdrachtnemer en Klant kunnen worden verholpen, zal de Klant gebruik kunnen maken van de klachtenprocedure. Opdrachtgever beschikt over een klachtenreglement waarin nadere informatie inzake de behandeling van klachten is opgenomen. Opdrachtnemer verklaart het klachtenreglement voor wat betreft de behandeling van de klacht alsmede het oordeel ter zake van de uitkomst van de klachtbehandeling van toepassing op opdrachten die onder deze Zorgovereenkomst worden uitgevoerd.
 12. Opdrachtnemer garandeert dat hij gekwalificeerd, bevoegd en bekwaam is om de Zorg in natura te verlenen. Opdrachtnemer zal als blijk van de benodigde kwalificaties beschikken over een daartoe strekkend en in de zorgsector algemeen erkend kwaliteitskeurmerk (bijvoorbeeld KIWA Mijn Keurmerk, HKZ-keurmerk zzp’er in de zorg of aansluiting bij het kwaliteitsregister van V&VN).
 13. De Opdrachtnemer heeft een eigen verantwoordelijkheid op basis van de Wkkgz en is met inachtneming van de eigen professionele verantwoordelijkheid rechtstreeks en volledig verantwoordelijk en zo nodig aansprakelijk voor de kwaliteit van de verleende Zorg in natura. De Opdrachtnemer verklaart door ondertekening van de Zorgovereenkomst te voldoen aan alle kwaliteitsnormen gebaseerd op de Wkkgz en veldnormen welke onder meer als toetsingskader gelden voor de handhaving door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Bovendien verklaart Opdrachtnemer met ondertekening van deze Zorgovereenkomst verantwoordelijk te zijn.
 14. Opdrachtnemer garandeert voorts dat hij voldoet en blijft voldoen aan de beroepseisen ten aanzien van (bij)scholing, opleiding, deskundigheid, ervaring, etc.
 15. In het kader van de eindverantwoordelijkheid op basis van de Wkkgz kan Opdrachtgever steekproefsgewijs controleren of de afgesproken doelen gerealiseerd zijn.

Artikel 4 Vergoeding en betaling

 1. Voor het verrichten van de opdracht ontvangt Opdrachtnemer een bedrag in euro’s, inclusief eventuele heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
 2. Opdrachtnemer zendt voor de verrichte werkzaamheden na afronding van de werkzaamheden een factuur. Opdrachtgever is gehouden deze binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum te voldoen op een door Opdrachtnemer nader aan te wijzen rekeningnummer, bij gebreke waarvan Opdrachtgever van rechtswege in verzuim is, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist.
 3. Eventueel bezwaar tegen de hoogte van een factuur van Opdrachtnemer dient binnen 7 dagen na de verzending daarvan schriftelijk, fax of per e-mail aan Opdrachtnemer gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt. Indien bezwaar of de motivatie daarvan binnen de gestelde termijn uitblijft, wordt Opdrachtgever geacht met de hoogte van de factuur in te stemmen en dit te betalen.
 4. Bij het uitblijven van betaling zullen wij een betaalherinnering sturen over de betreffende factuur. Wanneer wij een tweede betaalherinnering moeten sturen zullen wij hiervoor 15% van de hoofdsom als administratiekosten in rekening brengen. Bij nog steeds uitblijven van betaling zullen wij de factuur uitzetten naar een incassobureau.
 5. Indien een zorgafspraak niet minimaal 48 uur van tevoren wordt geannuleerd zullen wij dit in rekening brengen naar de cliënt. Deze rekening zal niet worden vergoed door de zorgverzekeraar. Wijzigingen voor zondag en maandag dienen uiterlijk op de voorafgaande vrijdagochtend te zijn aangegeven. Wij hanteren bij de rekening de tarieven die wij normaal ook zouden berekenen.

Artikel 5 Terbeschikkingstelling van informatie

 1. Opdrachtgever zal alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer volgens haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Zorgovereenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking stellen.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, veiligheid en betrouwbaarheid van de aan zzp’er ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover Opdrachtgever dit verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan Opdrachtgever geretourneerd.
 4. Indien de voor de uitvoering van de Zorgovereenkomst benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Zorgovereenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. De opdrachtgever kan tot 48 uren voorafgaande aan het zorgmoment een wijziging maken voor in de planning. Hierna kunnen wij niet garanderen rekening te kunnen houden met een wijziging in de planning. In het weekend is het kantoor gesloten. De mail wordt op dat moment ook niet gelezen. Wijzigingen voor zondag en maandag dienen uiterlijk op de voorafgaande vrijdagochtend te zijn aangegeven.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtnemer sluit jegens Opdrachtgever alle aansprakelijkheid uit voor schade, die de opdrachtnemer door diens handelen of nalaten veroorzaakt aan Opdrachtgever en derden.
 2. De Opdrachtnemer verklaart in het bezit te zijn van – en garandeert dat een eventueel door hem ingeschakelde derde in het bezit is van – een voor de uit te voeren Opdracht adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Opdrachtnemer garandeert dat ter zake van deze aansprakelijkheidsverzekeringen afdoende dekking gewaarborgd zal blijven tijdens de Opdracht en dat de premies tijdig en volledig worden betaald, dan wel er op toe te zien dat deze tijdig door de betrokken derde worden betaald.
 3. Opdrachtgever is gehouden de Opdrachtnemer nadrukkelijk te vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden, ter zake van beweerdelijke schade, uit welken hoofde dan ook, ontstaan door of in verband met de Zorgovereenkomst.

Artikel 7 Geheimhouding en Klantenbeding

 1. Opdrachtnemer zal de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en privacy van Klanten in acht nemen. Bovendien verbindt Opdrachtnemer zich voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot alle gegevens waarvan Opdrachtnemer of personen, van wie hij zich bij de uitvoering van de Zorgovereenkomst bedient, kennis neemt onderscheidenlijk nemen bij Zorg in natura ten behoeve van Opdrachtgever en/of Klanten, teneinde de persoonsgegevens van de Klanten te beschermen.
 2. De geheimhoudingsverplichting geldt zowel tijdens als na afloop van de Zorgovereenkomst.

Artikel 8 Duur, weigeringen en beëindiging

De zorg aan een Opdrachtgever kan uitsluitend geweigerd of beëindigd worden indien er gewichtige redenen bestaan, verband houdend met omstandigheden die de Opdrachtgever betreffen en op grond waarvan de zorgverlening in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd.

Van de voorgenomen weigering of beëindiging doet Opdrachtnemer, met uitzondering van te heftige redenen, tijdig, schriftelijk en met redenen omkleed melding aan de Opdrachtgever. Zo nodig wordt het zorgkantoor hierover geïnformeerd. Ook wordt de Opdrachtgever altijd gewezen op de klachtenprocedure van Opdrachtnemer, indien de Opdrachtgever het niet met deze beslissing eens is.

Opdrachtnemer zal, tot op een bepaalde hoogte, verantwoordelijkheid dragen voor de Opdrachtgever totdat er een passende oplossing is gevonden.

 

8.1 Zorgweigering

Onder zorgweigering wordt verstaan het weigeren van zorg voordat de zorglevering is begonnen.

Opdrachtnemer kan zorg weigeren om de volgende redenen:

 • Opdrachtnemer heeft zwaarwegende redenen op grond waarvan de zorgverlening in redelijkheid niet van de Opdrachtnemer kan worden gevraagd. Dit kan bijvoorbeeld op grond van eerdere ervaringen met de Opdrachtgever in de zorgverlening.
 • Opdrachtgever woont of verblijft in een regio waar Opdrachtnemer geen zorg levert.
 • Opdrachtgever heeft bij aanvraag of bij hervatten van de zorg, een uitzonderlijke complexe dubbeldiagnostiek die niet past bij het zorgaanbod.
 • Opdrachtgever heeft een WLZ-indicatie zonder PGB.
 • Opdrachtgever kan door de volledigheid van de route niet de gewenste kwaliteit van zorg genieten

8.2 Zorgbeëindiging

Onder zorgbeëindiging wordt verstaan dat de ingezette zorg door Opdrachtnemer eenzijdig wordt stopgezet. Dit terwijl de zorgvraag nog wel actueel is.

Het beëindigen is slechts mogelijk bij zwaarwegende redenen en slechts onder bijzondere omstandigheden. Voorbeelden van zwaarwegende redenen zijn:

 • Een onherstelbaar verstoorde vertrouwensrelatie.
 • Hygiënische omstandigheden die ernstige gezondheidsrisico’s opleveren voor de Opdrachtnemer en op mede Opdrachtgevers.
 • Het niet nakomen van essentiële verplichtingen of regels, ook niet na herhaaldelijk (schriftelijk) aandringen of waarschuwen door Opdrachtgever.
 • Bij opname in ziekenhuis of revalidatie zal Opdrachtgever hieraan overgedragen zijn, waardoor direct zorgbeëindiging plaatsvindt.
  Bij ontslag uit een ziekenhuis of revalidatie moet Opdrachtgever dus opnieuw worden aangeboden.
 • De Zorgovereenkomst kan door opdrachtgever schriftelijk en of telefonisch worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van vier werkdagen, tenzij, gelet op de continuïteit van de zorg, een kortere opzegtermijn gerechtvaardigd is.
 • De Zorgovereenkomst eindigt met wederzijds goedvinden tussen partijen al dan niet met onmiddellijke ingang.
 • Opdrachtgever heeft verder het recht de Zorgovereenkomst alsmede een (individuele) Opdracht tussentijds met een opzegtermijn van een maand op te zeggen, indien de andere partij na een aanmaning en ingebrekestelling een van zijn verplichtingen zoals genoemd in de Zorgovereenkomst niet is nagekomen, waaronder mede wordt verstaan het maken van fouten bij het registreren/administreren van de Zorg in natura en/of het beschadigen van de goede naam van de ander.
 • Bij grensoverschrijdend gedrag, denk hierbij aan agressie wat niet medisch is vastgesteld of seksistisch verbaal en of non-verbaal gedrag, zal een gesprek aan worden gegaan met de desbetreffende Opdrachtgever. Na dit gesprek is het van belang dat een dergelijk incident is afgedaan. Bij herhaling van gedrag waarbij de veiligheid van de medewerkers in het geding zou kunnen komen mag de Opdrachtnemer de zorg per direct beëindigen. Wij stellen hierbij de zorgverzekeraar direct in kennis.
  Deze situatie kan ontstaan vanuit de Opdrachtgever zelf, maar ook vanuit de handelwijze van familie van de Opdrachtgever.

8.3 Procedure

Bij zorgweigering of zorgbeëindiging geldt de volgende procedure:

 • Bij een voorgenomen weigering of stopzetting van zorg doet Opdrachtnemer hiervan schriftelijk melding aan de Opdrachtgever.
 • Uit het dossier moet blijken welke omstandigheden een rol spelen in het verzoek. De genomen stappen moeten helder zijn voor de Opdrachtgever en diens familie/wettelijk vertegenwoordigers en moeten in het dossier (zorgplan) zijn vastgelegd. Uit het dossier dient in elk geval te blijken dat de Opdrachtnemer de Opdrachtgever tenminste eenmaal schriftelijk heeft gewaarschuwd dat stopzetting van de zorgverlening wordt ingezet als de ontstane situatie niet veranderd.
 • Uit het dossier moet blijken dat Opdrachtgever inspanningen heeft verricht om de casuïstiek te bespreken met andere disciplines of deskundigheidsniveaus (bijvoorbeeld arts of casemanager).
 • Aan het schriftelijk verzoek is een voorstel toegevoegd hoe de continuïteit van de zorgverlening is geregeld totdat een beslissing is genomen op het verzoek, ook kan een zorgbeëindiging per direct intreden. Opdrachtnemer blijft, bij continuïteit, verantwoordelijk voor de uitvoering van zorg totdat eventueel overdracht heeft plaatsgevonden aan een andere zorgaanbieder.
 • De zorgverzekeraar neemt contact op met de Opdrachtgever of diens wettelijk vertegenwoordiger voorwederhoor.
 • De zorgverzekeraar neemt binnen 3 weken na ontvangst van het verzoek stopzetting zorg een besluit en deelt dit schriftelijk mee aan de Opdrachtnemer.
 • Opdrachtnemer brengt de Opdrachtgever op de hoogte van dit besluit.
 • Partijen treden niet in de publiciteit met betrekking tot zorgweigering en zorgbeëindiging.
 • De uiteindelijke beslissing over de wijze waarop en de condities waaronder stopzetting of weigering van zorg eventueel plaatsvindt, ligt bij de verzekeraar. Opdrachtgever kan bezwaar maken tegen dit besluit. Dit onder verwijzing naar de afspraken daarover in de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en zorgverzekeraar. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt 6 weken na de formele beslissing.

Artikel 9 Overige bepalingen

 1. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Zorgovereenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk door partijen worden overeengekomen.
 2. Indien enige bepaling van de Zorgovereenkomst nietig is dan wel vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zo veel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
 3. De Zorgovereenkomst prevaleert bij eventuele tegenstrijdigheden boven een Opdracht of een nadere Zorgovereenkomst, die in het kader van de uitvoering van de Zorg in natura worden gesloten.

Artikel 10 Rechtskeuze en toepasselijke rechter

 1. Op de Zorgovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen partijen uit de Zorgovereenkomst voortvloeien, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-gravenhage.

Schrijf u hieronder in
en ontvang automatisch onze nieuwsbrief in uw mailbox.

Copyright (C) 2024 - Kim's Hart Voor De Zorg KvK: 77032802

Wij zoeken collega’s ♥

Misschien ben jij ook wel opzoek naar ons!?

Kijk snel op onze vacaturepagina
of er een vacature aansluit op jouw wensen.

error: Content is beschermd!