Klachtenregeling Kim’s hart voor de Zorg

KLACHTENREGELING


De medewerkers van Kim’s hart voor de zorg zetten zich allen in om de beste zorg te verlenen. Wij betreuren het dan ook als iemand niet tevreden is over onze dienstverlening. Cliënten die niet tevreden zijn over de dienstverlening, hebben op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) het recht hierover een klacht in te dienen. Kim’s hart voor de zorg wil leren van klachten en incidenten in de zorgverlening om zo haar zorgverlening te kunnen verbeteren.

We willen goede zorg bieden die aansluit op de behoeften van onze cliënten. Bij het verlenen van goede zorg past zeker ook een goede omgang met (signalen van) onvrede over ons behandelaanbod.

We stimuleren een open klimaat voor het bespreken en behandelen van klachten, met inachtneming van de privacy van zowel klager als aangeklaagde. Iedere klacht zien we als een signaal en krijgt serieus aandacht. Hoe eerder een klacht verholpen kan worden, des te groter de kans om de relatie met onze cliënt te behouden of ter herstellen. Deze klachtenregeling beschrijft de procedure rond het ontvangen, verwerken, herstellen, behandelen en leren van klachten. Met deze procedure willen we waarborgen dat klachten van onze cliënten op uniforme wijze worden behandeld.

Als u een klacht heeft,  willen wij u uitnodigen deze eerst te bespreken met de medewerker die zorg bij u verleent of met de eerstverantwoordelijke zorgverlener. Meestal zal een gesprek het probleem oplossen. Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren kunt u contact opnemen met Marco Hopman of Kim Hopman. Wij proberen dan samen met u het probleem op te lossen.

Email: info@kimshartvoordezorg.nl of telefonisch via 0174 – 50 46 68.

Klachtenbehandeling door de klachtenfunctionaris en geschilleninstantie

 1. Een cliënt heeft het recht om over de wijze waarop de zorgaanbieder zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem heeft gedragen, een klacht in te dienen bij de zorgaanbieder.
 2. Het recht tot indiening van een klacht komt ook toe aan een van de andere personen zoals omschreven in artikel 1.
 3. Een klacht kan mondeling en/of schriftelijk worden ingediend. Indien een klacht mondeling wordt ingediend, wordt deze zoveel mogelijk informeel afgedaan. Lukt dit niet, dan wordt de klacht (eventueel met ondersteuning van de klachtenfunctionaris) op schrift gesteld en ter behandeling aan de klachtenfunctionaris voorgelegd. Op dat moment vangt de termijn om de klacht af te doen aan.
 4. De schriftelijke klacht kan per mail worden ingediend via klachten@cbkz.nl en/of per post aan de Klachtenfunctionaris Kim’s hart voor de zorg, Antwoordnummer 570, 4200 WB Gorinchem.
 5. Het klaagschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:
  a. de naam, het telefoonnummer en het adres van de cliënt
  b. een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht.
 6. Ook over de weigering van de zorgaanbieder om een persoon in het kadervan de zorgverlening als vertegenwoordiger van een cliënt te beschouwen,kan door die persoon schriftelijk een klacht worden ingediend.
 7. Klager kan zich voor (informele) klachtopvang wenden tot de betrokkene of diens leidinggevende. Voor een formele klachtbehandeling kan hij zich wenden tot de klachtenfunctionaris.
 8. Klager kan zijn klacht te allen tijde intrekken.

Klachtenbehandeling door de Geschillencommissie Zorginstellingen

Indien een klacht, na behandeling conform deze regeling, niet naar tevredenheid van de klager is opgelost en de klager daarin niet berust, is er sprake van een geschil. De klager kan een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Zorg Algemeen te Den Haag (www.degeschillencommissiezorg.nl).

U kunt hier onze volledige klachtenregeling downloaden:


DOWNLOAD KLACHTENREGELING

Schrijf u hieronder in
en ontvang automatisch onze nieuwsbrief in uw mailbox.

Copyright (C) 2024 - Kim's Hart Voor De Zorg KvK: 77032802

Wij zoeken collega’s ♥

Misschien ben jij ook wel opzoek naar ons!?

Kijk snel op onze vacaturepagina
of er een vacature aansluit op jouw wensen.

error: Content is beschermd!